Версия за печат

00210-2017-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mjs.bg/home/index/10dffecf-0122-46ff-b62c-5bee0abaed5c.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-26 от 12.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-51 от 14.05.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „М И БМ ЕКСПРЕС“ ООД, contact-express@mbm-bg.com, бул. „Витоша“ №146, вход Б, етаж 5, България 1463, София, Тел.: 02902-5762, E-mail: ganka.nankova@mbm-bg.com, Факс: 02902-5770

Интернет адрес/и:

URL: http://www.mbm-express.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията Приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на куриерски пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията: 1. за страната: 1.1. градски куриерски услуги "от врата до врата" (за едно и също населено място); 1.2. междуградски куриерски услуги от врата до врата от/до различни населени места; допълнителна услуга обратна разписка.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.03.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
34000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.03.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок; Преди промяната: 31.12.2020 г.; След промяната: 31.03.2021 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
35193.04 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане за последен отчетен период: 20.05.2021 г. Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки. Договор № 93-00-51/14.05.2020 г. е сключен въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-26/04.10.2017 г. Изменение: 1. Срок - удължен до 31.03.2021 г. - с Доп. споразумение от 30.12.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.