Версия за печат

00210-2017-0004

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, район Слатина, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mjs.bg/home/index/fb15c07e-6b56-4890-a414-f94ea97a84f6.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-26 от 12.05.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-18 от 16.02.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Български пощи ЕАД, р-н Студентски, кв. Студентски град, ул. Академик Стефан Младенов №1, бл. 31, България 1700, София, Тел.: 02949-3217, E-mail: Nadejda.Hristova@bgpost.bg, Факс: 02962-5329

Интернет адрес/и:

URL: http://www.bgpost.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията Приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на пощенски пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията. 1.1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва: А. кореспондентски пратки до 2 кг; Б. малки пакети до 2 кг. 1.2. Допълнителни услуги „препоръка“, „обявена стойност“. 1.3. Допълнителни услуги „известие за доставяне“ (обратна разписка), „наложен платеж“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

28.02.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
247646 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.02.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Срок; Преди промяната: 04.10.2019 г.; След промяната: 31.03.2020 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Променено условие: Срок; Преди промяната: 31.03.2020 г.; След промяната: 30.06.2020 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Променено условие: Стойност; Преди промяната: 185 646 лв. без ДДС; След промяната: 201 646 лв. без ДДС; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Срок; Преди промяната: 30.06.2020; След промяната: 31.12.2020; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Променено условие: Стойност; Преди промяната: 201 646 лв. без ДДС; След промяната: 231 646 лв. без ДДС; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Стойност ; Преди промяната: 231 646 лв. без ДДС; След промяната: 247 646 лв. без ДДС; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Променено условие: Срок; Преди промяната: 31.12.2020 г.; След промяната: 28.02.2021 г.; Правно основание: Чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
234722.48 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане за последен отчетен период: 16.04.2021 г. Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки. Договор № 93-00-18/16.02.2018 г. е сключен въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г. Договорът е изменян със следните допълнителни споразумения: 1. С Допълнително споразумение от 02.10.2019 г. срокът на договора е удължен до 31.03.2020 г. 2. С Допълнително споразумение № 2 от 31.03.2020 г. срокът на договора е удължен до 30.06.2020 г., съгласно писмо на ЦОП с вх. № 04-00-43/15/25.02.2020 г. по описа на Агенция по вписванията. 3. Максималната сума по договора при сключването му е 185,646.00 лв. без ДДС, съотв. 222 775.20 лв. с ДДС. С Допълнително споразумение № 3 от 14.05.2020 г. сумата по договора е увеличена с 16 000,00 лв. без ДДС. Внесена е допълнителна сума за гаранция за изпълнение в размер на 800,00 лв. Сумата по договора е в размер на 201 646.00 без ДДС. 4. С Допълнително споразумение № 4 от 22.06.2020 г., в сила от 01.07.2020 г., срокът на договора е удължен до 31.12.2020 г. или до изчерпване на сумата. 5. С Допълнително споразумение № 5 от 08.10.2020 г. е увеличена сумата без ДДС с 30 000,00 лв. с цел обезпечаване на плащанията за срока на изпълнението. Внесена е сума за гаранция за изпълнение допълнително 1 490,90 лв. до 11 573,20 лв. (5% от 231 646 лв. без ДДС). Общата сума по договора без ДДС е 231 646 лв. 6. С Допълнително споразумение №6 от 18.12.2020 г. срокът е удължен до 28.02.2021 г. и сумата без ДДС е увеличена на 247 646 лв. без ДДС предвид обезпечаване изпълнението на услугата до приключването на производството по обжалването пред ВАС. Внесена е допълнителна сума за гаранция за изпълнение 809.10 лв.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.05.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.