Версия за печат

00447-2019-0019

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, дирекция ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mjs.bg/home/index/a1510e66-8f02-4b27-b1d0-a8384ac6007c.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-48 от 19.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
0047-2019-0019
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

обособена позиция 1 - Поддръжка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност – IBM QRadar SIEM - 1-годишна техническа поддръжка. обособена позиция 2 - Поддръжка на лицензи за софтуер за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност – IBM Security Guardium - 1-годишна техническа поддръжка.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-19 от 28.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕAД, район Витоша ж.к. в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София“ №6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ел. 2, България 1766, София, Тел.: 02 9704040, E-mail: %20office@telelink.com, Факс: 02 9704042

Интернет адрес/и:

URL: http://www.telelink.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Поддръжка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност – IBM QRadar SIEM Описание: Поддръжка на лицензи за система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност – IBM QRadar SIEM; 1-годишна техническа поддръжка с: предоставяне на всички безплатни актуализации до най-новите характеристики и функционалност на продукта QRadar, предоставяне на всички безплатни поправки, безплатен достъп до телефон, електронна поща или факс до техническа помощ от висококвалифицирани специалисти на QRadar, безплатно и бързо разрешаване на проблеми от висококвалифициран технически екип на QRadar, безплатно приоритетно уведомяване на предстоящите издания на продукта

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
79012 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
79012 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане: 27.03.2020 г. Техническата поддръжка е за 12 месеца, считано от 01.01.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.