00210-2017-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG411, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, дирекция ПОЧРД, България 1111, София, Тел.: 029486-172, E-mail: a.georgieva@registryagency.bg, Факс: 029486-194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mjs.bg/home/index/15c9419c-67c6-454c-9e59-528e8ca0fa1f.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-48 от 21.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията - по рамково споразумение №: СПОР-7 от 15.03.2018 г. по обособена позиция 1 на поръчка с предмет "Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации" на ЦОП Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията. Доставка и монтаж на метални архивни шкафове - 350 бр., с 3 рафта, за нуждите на регионалните дирекции и Централно управление на Агенция по вписванията; Доставка на посетителски столове - 30 бр.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-17 от 25.02.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, бул. Цариградско шосе №139, факс: 070010701, България 1784, София, Тел.: 02 9766896, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 0000000

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

15.03.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
53500.3 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.03.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
53500.3 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП по рамково споразумение №СПОР-7 от 15.03.2018 г. на Централния орган за покупки. Процедурата е проведена в електронната платформа за възлагане на обществени поръчки СЕВОП- www.sevop.minfin.bg. Процедура №1809. Плащания - 18.06.2020 г., 04.08.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел „ПОАНД“, дирекция „ПОЧРД“, оправомощен възложител по Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.