Версия за печат

02208-2019-0001

BG-с.Каменар:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000081591

BG331, ОУ Добри Войников, с.Каменар, ул. Софроний Врачански, общ.Варна, област Варна, За: Емилия Стоянова Дончева, България 9102, с.Каменар, Тел.: 0877 837260, E-mail: oudobrivoinikov@abv.bg, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://oudobrivoinikov-kamenar.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://oudobrivoinikov-kamenar.com/?page_id=6.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 23.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02208-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е доставка на течно гориво за отопление за нуждите на ОУ "Добри Войников", с.Каменар, общ.Варна. Характеристика на горивото: Гориво за отопление - газьол със съдържание на сяра <0,001% или дизелово гориво за отопление, код по КН27101943. Количество - 40 000 л. което е прогнозно и в хода на изпълнение на поръчката ще съответства на реалните нужди на Купувача


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 531 от 25.06.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, КРИС ОЙЛ ТРАНС ЕООД, гр.Аксаково, ул.Чайка 1, обл.Варненска, България 9154, Аксаково, Тел.: 0884 559973, E-mail: krisoiltrans@abv.bg, Факс: 0884 559973

Интернет адрес/и:

URL: www.krisoiltrans.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Гориво за отопление, 40 000 л.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

25.06.2019 г. 

Крайна дата

31.03.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
65606.8 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.04.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 38.16% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е заявено цялото количество
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
25037 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Емилия Стоянова Дончева
VII.2)
Длъжност: Директор на ОУ "Добри Войников"