01052-2019-0001

BG-Троян:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 110544670

BG315, Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, ул. Васил Левски № 281, За: Цветелина Богданска - Гл.счетоводител, България 5600, Троян, Тел.: 0670-66918, E-mail: rimsa@mail.bg, Факс: 0670-53032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rimsa.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Научен институтІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1203-3 от 18.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01052-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на "ИПЖЗ-Троян" за период от 1 (една) година


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД08-35 от 20.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД, бул.Трети март 74, България 7000, Русе, Тел.: 088-332292, E-mail: tovpr@abv.bg, Факс: 088-332292

Интернет адрес/и:

URL: www.tovpr.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на горива и ГСМ за автомобилите и ССТ на "ИПЖЗ-Троян" за период от 1 (една) година

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
67262 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.01.2021 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
41882 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

08.02.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Доц.д-р Диян Георгиев
VII.2)
Длъжност: Директор на ИПЖЗ Троян