00447-2018-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG341, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева - главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: antonia.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a?top=1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/e65d491b-0a96-406b-b131-2aad4e023fa6.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-17 от 13.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2018-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-136 от 27.11.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, БТК НЕТ ЕООД, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и, 0878 400 184, България 1784, София, Тел.: 02 87123, E-mail: Alexander.Stoichev@vivacom.bg, Факс: 02 9433444

Интернет адрес/и:

URL: https://www.vivacom.bg/bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
759360 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.11.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
758457.87 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащане: 17.12.2020 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел "ПОАНД" и оправомощен възложител, съгласно Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.