Версия за печат

00447-2019-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131282355

BG341, Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Антония Георгиева - главен юрисконсулт, България 1111, София, Тел.: 02 9486172, E-mail: antonia.georgieva@registryagency.bg, Факс: 02 9486166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a?top=1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://portal.justice.government.bg/home/index/e5616f61-3647-4b87-aa57-d54c69b3e4bb.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-7 от 07.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00447-2019-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 93-00-89 от 30.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Венс - 7 - С ООД, бул. Княз Ал. Дондуков - Корсаков 86, вх. А, ет. 6, ап. 14, България 1000, София, Тел.: 02 9449323, E-mail: www.vens7@abv.bg, Факс: 02 9449323

Интернет адрес/и:

URL: http://www.bookbindingbg.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от служби по вписванията към Регионална дирекция - Пловдив

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

15

ІII.7) Стойност, посочена в договора
53424 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.11.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: срок за изпълнение; Преди промяната: 12 месеца; След промяната: 15 месеца; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
53424 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Приемо-предавателен протокол: 18.11.2020 г. Плащане: 22.12.2020 г. Промяна: Удължаване на срока на договора поради непредвидени обстоятелства - недопускане на изпълнителя до служби по вписванията към РД-Пловдив, поради въведено извънредно положение в Република България и наложени противоепидемични мерки


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2021 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Марияна Иванова Асенова
VII.2)
Длъжност: началник на отдел "ПОАНД" и оправомощен възложител, съгласно Заповед №РД-01-535/10.10.2019 г.