Версия за печат

01060-2014-0012

BG-Добрич: 21 - Юридически услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, бул. "3ти март" 59, За: Димитър Радушев, България 9300, Добрич, Тел.: 0887 147176

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vikdobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: http://vikdobrich.bg/Vik/PublicCommissionIndex.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на абонаментно правно обслужване, включващо правни консултации

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 21
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр. Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В обхвата на поръчката се включва предоставяне на правни консултации във връзка с дейността на възложителя по казуси от различни правни сфери и от различно естество, включително, но неизчерпателно: консултации в сферата на обществените поръчки, търговското и трудовото право, нормативната уредба, регулираща дейността на ВиК операторите и др, както и представителство на възложителя, при необходимост пред органите на съдебната власт и пред административни органи. Предоставянето на съответните юридически консултации е по искане на възложителя. Възложителят ще подава своите искания за предоставяне на правни консултации в писмен вид, като за всеки конкретен казус ще бъде уточняван срок за изпълнение.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79110000

Описание:

Юридически консултации и представителство


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление (в случаите, изброени в букви к) и л) от приложение Г)

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 24 / Обособена позиция №: / Заглавие:Предоставяне на абонаментно правно обслужване, включващо правни консултации
V.1.1) Дата на сключване договора
24.11.2014 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.11.2014 г. 
V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Адвокатско дружество "Попов и партньори", ЕИК по БУЛСТАТ 175382262, район "Красно село", ул. "Борово" №52, вх. Г, ет. 4, офис №6, България 1680, гр.София, Тел.: 02858 1901, E-mail: partners@popov-partners.com, Факс: 02858 1903

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Към момента на сключване на договора не може да бъде определен броят и видът на случаите, които ще бъдат възложени за консултиране или представителство и за които се дължи възнаграждение, поради което стойността на договора ще бъде посочена след приключване на неговото изпълнение, като същата няма да надвишава праговете по чл. 14, ал.3 от ЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.11.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Адвокатско дружество "Попов и партньори", ЕИК по БУЛСТАТ 175382262


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

к) предмет на поръчката са услугите, посочени в Приложение №3 към ЗОП.

Поръчката е за услуги по категория №21 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 и е на стойност по чл. 14, ал. 3, поради което се възлага чрез процедура на договаряне без обявление, с оглед разпоредбата на чл. 103, ал. 2, т. 12 от ЗОП. Във връзка с дейността на възложителя възникват различни по естество казуси с относително висока степен на правна и фактическа сложност в различни сфери на правото, които не могат да бъдат разрешавани с вътрешните ресурси на възложителя. Това налага предоставянето на специализирани правни консултации от опитен външен изпълнител.