Версия за печат

00169-2014-0022

BG-Ловеч: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ловеч, ул. "Търговска" 22, За: Наталия Методиева, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688280, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 688280

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: местно самоуправлениеДруго (моля пояснете): местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“ по проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Ловеч
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставката включва: 1 бр. Локомотив 2 бр. Вагони 1 бр. Радио CD, микрофон и тон колони за 2 вагона 1 бр. Камбана Влакчето е от затворен тип, като вагончетата са със стъкла и са подходящи за всесезонна употреба. Позволява сваляне на стъклата през летния сезон. ЛОКОМОТИВ •Максималната скорост за локомотива: до 25 км/ч; •Двигателят: бензин с метанова уредба, Euro 5 Стандарт, 2378cc, 130hp, 93кB от 3750 до 5000 оборота в минута; •Скоростна кутия: механична, мин. 5 скорости + задна. Параметри на локомотива: •Дължината: 4649 мм •Ширина: 1810 мм •Височина: 1745 мм •Междуосие: 2700 мм •Ширина на осите: Ос 1: 1515мм Ос 2: 1520мм •Двойна раздатка: 4х4 •Хидравличен волан •Гуми и джанти: R 17‘‘ •1 бр. Камбана •Тегло: 1795 кг •Брой седящи места на водача: 1; •Шаси: Носеща структура от стоманени профили външна обвивка от висококачествен стъклоплас; •Спирачната система: хидравлични спирачки с барабани и разделителна система върху четирите колела, серво спирачка. Спирачките са ратифицирани според нормативите за сигурност на Република България, със стандарт EU 71/320. •Каросерията - изработена от подсилено, висококачественно, фибростъкло, лаково оцветено и декорирано. Дебелина мин. - 5мм., позволяваща максимална устойчивост на всяка кондиция на пътя. Вътрешно обтягане със стоманени тръби с вариращо сечение с дебелина мин. 3 мм., монтирани по дължината на вътрешния профил на каросерията с цел да подсили здравината. Рамката е фиксирана за механиката чрез подпори от противо-вибрационен и обезшумяващ материал. •Кабината – снабдена е с една седалка за централно управление, осветление и светещ буркан на покрива. ВАГОН – 2 БРОЯ •Вагонът - капацитет 24 седалки с облегалки от дунапрен, тапицерия - кожа; Система за сядане гръб с гръб; •Шаси: Профилирана поцинкована подсилена система за пода, външна обвивка от висококачествен стъклоплас; •Oкачване на амортисьорите. •Спирачна система – дискова. Хидравлични дискови спирачки на четирите колела, ръчна спирачка. Авариен и стоп бутон. Параметри на вагоните: •Ширина – 1 800 мм •Височина -2 210 мм •Дължина – 4 000 мм •Ширина на тавана – 1 940 мм •Дължина на седалката – 1 700 мм •Ширина на седалката - 830 мм •Дължина на облегалката-1 700 мм •Ширина на облегалката - 180 мм •Гуми и джанти: R 14‘‘ •Боядисване: отговарящо на изискванията за информираност и публичност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34120000, 34611000

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника
Локомотиви


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
299777.13 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 611370 от 27.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История D-24 История / Обособена позиция №: / Заглавие:"Доставка на атракционно влакче - локомотив с два вагона"
V.1) Дата на сключване договора
03.09.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката История
18.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Еврогеймс" ДЗЗД, ЕИК 176412671 / "Еврогеймс" ООД, ЕИК 103851092; ЕТ "2002-Константин Димитров", ЕИК 103592978/, ж.к. "Трошево", ул. "Младежка", бл. 32, вх. Е, ет. 1, ап. 76, Република България 9009, Варна, Тел.: 052 729243, Факс: 052 729243

 История
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 299777.13 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.09.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор