Версия за печат

00383-2013-0017

BG-Добрич: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община град Добрич, ул. България № 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич, град Добрич, ул. България № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrich.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети и дейности по информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Пъстрото лице на Добруджа”. Обществената поръчка включва две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети”; Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация по проекта”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: град Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обособена позиция 1: „Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети”, включва дейности по рекламиране на дестинация „Пъстрото лице на Добруджа - Туристически Алманах на дестинация "Пъстрото лице на Добруджа" - 15000 броя; Промоционална бокс-кутия: Картонена бокс-кутия с цветен принт-фоторемикс на дестинацията - 2500 броя; CD с интерактивна презентация + GPS карти на туристически район "Добруджа" - 15000 броя; Имиджов рекламен видеоклип на дестинация "Пъстрото лице на Добруджа" - 1 брой; Продуктови видео-филми за туристическите маршрути, пакети и предимства на дестинация "Пъстрото лице на Добруджа" - 5 броя; Продуктова Дипляна - 5000 броя; Имиджова Карта на туристическия регион - 5000 броя; Продуктова Карта тип Пад на туристическия регион и предлаганите туристически пакети - 5000 броя; Рекламни Билбордове - двуезични - 4 броя; Указателни табели на туристическите маршрути /български, английски език, руски/ - 10 броя; Информационни табели на туристическите маршрути /български, английски език, руски/ - 30 броя; Вижън Имиджов Винил за дестинацията (предназначен за Летищни/Метро светещи кутии) - 2 броя; Тематични продуктови сувенири за дестинацията - 15000 броя; Интернет реклама и информационно промотиране на дестинацията - 1 брой; Персонализирана директна целева поща по куриер на рекламните комплекти в бокс-кутията до големи туроператори и медии -40 броя; Комуникиране на Имиджов рекламен видео клип и продуктови видео-филми на дестинация "Пъстрото лице на Добруджа" - 2 броя; Комуникиране на Вижън Продуктови Винили за дестинацията (предназначен за летищни/метро светещи кутии)- 2 броя; Комуникиране на Рекламните Билбордове - 4 броя.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341000, 92100000

Описание:

Рекламни услуги
Услуги по производство, разпространение и прожектиране на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
265135 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 540201 от 08.05.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДР-139 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристическите пакети”
V.1) Дата на сключване договора
06.08.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.07.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

КОНСОРЦИУМ „ИНИЦИАТИВИ“ ДЗЗД, ЕИК 176526687, ул. „Цар Симеон“ № 37, ет. 1, Р България 1000, София, Тел.: 02 9262020

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 265135 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането ще се осигури по проект “Пъстрото лице на Добруджа”, който се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/3.2-02/2011/004.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община град Добрич, ул. България № 12, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrich.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.08.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор