Версия за печат

00905-2013-0003

BG-Сливен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионална дирекция по горите Сливен, ул. "Орешак" 15 А, За: инж. Георги Русев Георгиев - директор, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 622945, E-mail: RugSliven@iag.bg, Факс: 044 622922

Място/места за контакт: РДГ Сливен
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: РДГ Сливен е юридическо лице на бюджетна издръжка, структура на Изпълнителна агенция по горите

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: съгласно чл. 158, ал. 1 и 2 от ЗГДруго (моля пояснете): съгласно чл. 158, ал. 1 и 2 от ЗГ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Процедура на договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник за сключване на борсова сделка за доставка на горива чрез периодичната им покупка от изпълнителя за нуждите на Регионална дирекция по горите Сливен при изпълнение на функциите и задачите и

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: териториалният обхват на компетентност на Регионална дирекция по горите Сливен и цялата страна
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на Софийска стокова борса АД, а именно: 5000 /пет хиляди/ литра автомобилен бензин А95Н, 6000 /шест хиляди/ литра дизелово гориво, 40000 /четирдесет хиляди/ литра газ пропан-бутан

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000

Описание:

Горива

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
62427.75 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 521 / Обособена позиция №: / Заглавие:Борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на Софийска стокова борса АД
V.1) Дата на сключване договора
10.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
28.06.2013 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Бент Ойл" АД ЕИК 200852966, бул. "България" 49, ет. 1, Република България 1404, София, Тел.: 02 8183044, Факс: 02 9586343

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 62427.75 BGN без ДДС
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Количествата са едногодишни и са рамкови, като крайният купувач не се ангажира да ги усвои изцяло, а крайният продавач приема, че няма да има претенции, в случай че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. Срокът на договора е до 10.07.2014 г. или до изчерпване на количествата, което събитие настъпи първо

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

16.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Предмет на поръчката е доставка на стоки, определени по списък от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства, публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, гарантиране опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Сделката е извършена на Софийска стокова борса АД, която е лицензирана стокова борса от ДКСБТ - Лицензия ЛСБ 03, ПР. 35 от 01.11.2007 г.