Версия за печат

00383-2013-0001

BG-Добрич: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932

Община Добрич, ул.”БЪЛГАРИЯ” №12, За: Теодора Петкова, Росица Маркова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601207, E-mail: t_petkova@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. ”България” № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dobrich.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/.

Електронен достъп до информация: http://www.dobrich.bg/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
с.Стожер, община Добричка
Код NUTS: BG332
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изграждане на Регионално депо с.Стожер - Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали, в т.ч. - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходини за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, работния проект на обекта и количествената сметка; - дейности по въвеждане на обектите в експлоатация; - отговорност през периода на съобщаване на дефекти - отстраняване на дефекти.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45222110

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
12967890 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Обща стойност на СМР; тежест: 45
Критерий: Срок за изпълнение; тежест: 35
Критерий: Гаранционен срок на монтираните машини, съоръжения, инсталации; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 43 - 069722 от 02.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 015 - 020873 от 22.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ДР-93 История / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

16.04.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Обединение "Депо Добрич 2013", гр. София, Столична община, район "Витоша", кв. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 10, България 1000, София, Тел.: 02 9426919, Факс: 02 9426911

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12967890 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Проектът се финансира от ЕФРР на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.06.2013 г.