00797-2012-0071

BG-Бургас: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Венцислава Мавродиева, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907242, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Сградата на Община Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.burgas.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: Надлез над товарна Ж.П. гара – град Бургас, участък: бул. Проф. Якимов, в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво) до ул. Крайезерна, с пътен възел при пресичането на ул. Одрин, естакада над ул. Одрин и ж.п. коловози и временна пътна връзка (непълен възел) с ул. Крайезерна” – втори и трети етап".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Община Бургас
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обект: „ НАДЛЕЗ НАД ТОВАРНА Ж.П. ГАРА – ГРАД БУРГАС " "Участък: Бул. Проф. Якимов в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво) до ул. Крайезерна с пътен възел при пресичането на ул. Одрин, естакада над ул. Одрин и ж.п. коловози и временна пътна връзка (непълен възел) с ул. Крайезерна” – втори и трети етап". Строително-монтажните работи (СМР) са описани детайлно в Количествената сметка (КС), приложена към документацията на техническия проект, с количествата и вида на работата.. КС е по подобекти и е съпътствана от технически проекти, които дават ясна представа за предвидените строително-монтажни работи и части: Пътни връзки, Пътни съоръжения, Подпорни стени и други елементи, Пешеходни алеи, Отводняване, Нова естакада-надлез, Огради, пътни знаци и маркировки, Улично осветление, Дъждовна канализация; Реконструкция на съществуващи: главни водопроводна линия Ф600мм и канализационен колектор Ф1200мм, както и техните разклонения и друга подземна инженерна структура; канална ТТ мрежа на БТК, силови кабелни линии средно и ниско напрежение, кабели на БДЖ, Газова линия; Ландшафтно оформление и биологично укрепване. Целият проект ще се реализира в три етапа, както следва: Първи етап Извън предмета на настоящата поръчка. Работите се изпълняват по отделна обществена поръчка. Срок за реализация до Юни 2012г. Обхват на работите: Реконструкция на съществуващите В и К комуникации. Дъждопреливник, отливен канал и заустващо съоръжение. Монтаж на обсадни тръби с хоризонтален сондаж под ж.п. коловози за питеен и промишлен водопроводи и канализация. Втори етап Прогнозен срок за реализация - 8 календарни месеца Обхват на работите: Директно трасе от началото при ул. Проф. Якимов до началото на естакадата, включително връзки на едно ниво в посоките Варна-Бургас и Бургас-Варна по ул. Одрин. Стоманобетонни подпорни стени и покривни елементи. Конструкция естакада-надлез - устой 1, включително пилотното фундиране. Реконструкция на кабели Ср. Н. и Н.Н., ТТ кабели. Реконструкция на водопровод и канализация. Реконструкция на разпределителни газопроводи. Улично осветление. Огради, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели и осветление. Трети етап Прогнозен срок за реализация - 8 календарни месеца. Обхват на работите: Естакада-надлез над ул. Одрин и ж. п. Коловози. Връзка на естакадата с ул. Крайезерна в посока от бул. Проф. Якимов към Варна-Созопол и от посока Созопол-Варна към бул. Проф. Якимов. Улично осветление. Огради, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели и осветление. Биологично укрепване и ландшафтно оформление. Важно! Настоящата поръчка обхваща втория и третия етапи.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
17489926.98 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Обосновка на участника; тежест: 10
Критерий: Методология за изпълнение; тежест: 40
Критерий: График на дейностите; тежест: 20
Критерий: Предлагана цена; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 43 - 069755 от 02.03.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 93-ОП-42(33) / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: Надлез над товарна Ж.П. гара – град Бургас, участък: бул. Проф. Якимов, в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво) до ул. Крайезерна, с пътен възел при пресичането на ул. Одрин, естакада над ул. Одрин и ж.п. коловози и временна пътна връзка (непълен възел) с ул. Крайезерна” – втори и трети етап".
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

22.11.2012 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ВАДО" ДЗЗД; ЕИК 176403503, ул. "Антим І" № 11, Р България 1000, София, Тел.: 02 9885116, Факс: 02 9819815

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 17489926.98 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

ДА

Дял: 15%
Кратко описание на стойността/дела от поръчката, които ще бъдат възложени на подизпълнител/и:

Обхват на дейностите, които ще извършва: почистване на строителната площадка; разкъртване на пътни настилки; разрошаване на тротоари, бетонови бордюри, бетонови ивици; доставка на подходящи материали за пътни работи; доставка и полагане на пътна основа, асфалтови смеси за основни и износващи пластове.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2012 г.