Версия за печат

00383-2012-0027

BG-Добрич: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община град Добрич, ул. България № 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Община град Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извършване на Строително - монтажни работи по сградите, част архитектурно - строителна, част ВиК, част Ел. и монтажно-инсталационни дейности, реставрационни дейности, СМР на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите съгласно одобрените технически проекти и количествена сметка за необходимите СМР, както и в съответствие с техническата спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Обособена позиция: ОП 3 – „Музей по нова и най-нова история”. Дейности: реконструкция на сградата с цел възстановяване на южната фасада по автентични документи от 1932 г. Ще бъдат направени вътрешни ремонтни работи – изчукване на мазилка и полагане на нова по стените – 180,50 м2, основен ремонт на тавани – 350 м2, зидария за възстановяване на стария облик и др. Предвижда се цялостна климатизация и вентилация на сградата. Всички останали автентични елементи ще бъдат запазени. СМР на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракцията: Предвижда се озеленяване и благоустрояване на площите в района на атракцията.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
462765.34 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Финансова оценка; тежест: 20
Показател: Техническа оценка; тежест: 80
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 486225 от 08.06.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ДР-218 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация, обособена позиция 3 - „Музей по нова и най-нова история”
V.1) Дата на сключване договора
16.11.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
02.10.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД "Консорциум Холдинг пътища - ПИ ЕС ПИ", ЕИК 175229898, бул. "Сливница" № 188, вх. А, ап. 21А, Република България 1000, София, Тел.: 02 9832254

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 462765.34 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е свързана с изпълнението на Проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община град Добрич, ул. България № 12, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrich.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.11.2012 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор