Версия за печат

00383-2010-0014

BG-Добрич: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община град Добрич, ул. България 12, За: Маргарита Илиева, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166

Място/места за контакт: Маргарита Илиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Реконструкция на бул. “25-ти Септември” - пешеходна зона”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: град Добрич
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществена поръчка “Реконструкция на бул. “25-ти Септември” - пешеходна зона”. Строително ремонтните работи ще включват дейности по: - Реконструкция на пешеходна зона - подмяна на настилки; - Водоотвеждане - монтаж на отводнителни линейни оттоци; - Въвеждане на енергоспестяващо осветление - подмяна на кабелна линия и монтаж на нови осветителни стълбове; - Изграждане на детски площадки; - Градско обзавеждане - пейки, кошчета за смет, перголи и др.; - Създаване на достъпна архитектурна среда - изграждане на рампи за хора в неравностойно положение; - Изграждане и възстановяване на зелени площи; - Реконструкция на улица д-р К. Стоилов - разширение и преасфалтиране; - Реконструкция на междублокови пространства.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4113200.22 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Обща стойност на строително-монтажни работи по количествена сметка ; тежест: 30
Показател: Единични цени за основните видове работи от количествена сметка ; тежест: 20
Показател: Гаранционен срок за целия обект и на предлаганите от изпълнителя декоративни плочи ; тежест: 20
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 33 от 08.03.2010 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 16 от 11.05.2010 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ДР-159 / Наименование:„Реконструкция на бул. “25-ти Септември” - пешеходна зона”
V.1) Дата на сключване договора

16.09.2010 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

”Добрич – градска среда” ООД, ЕИК 201249565, район Витоша, ул. „Дамяница” № 2, ет. 4, ап. 17, Р. България 1000, София, Тел.: 02 8576675

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 4113200.22 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането ще се осигури по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда"

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.09.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор