Версия за печат

00115-2018-0049

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Албена Добрева - главен експерт отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881725, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/434/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-3268 от 05.12.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2018-0049
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-23 от 14.03.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, НИКОНСУЛТ ЕООД, ул. Миджур №11, България 1000, София, Тел.: 02 9632525, E-mail: niconsult@abv.bg, Факс: 02 9632525

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

14.03.2019 г. 

Крайна дата

09.10.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
14666.66 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.10.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
14666.66 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.10.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Магдалина Илиева Илиева
VII.2)
Длъжност: Заместник-кмет при Община Русе, в качеството й на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1685 от 01.07.2020г. на Кмета на Община Русе