Версия за печат

00272-2020-0006

BG-С.РУЖИНЦИ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/03/30/1748/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 239 от 30.03.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00272-2020-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 193 от 24.07.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG313, „ЕВРОСТРОЙ МХ“ ЕООД, с. Хърлец, обл. Враца, общ. Козлодуй, ул. „Александър Стамболийски“ №14, България 3329, с.Хърлец, Тел.: 0888 906057, E-mail: diananikol01@abv.bg, Факс: 0888 906057

Интернет адрес/и:

URL: http://diananikol01@abv.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №: 2 „ОР на сграда общинска собственост /ПИ 122/ с. Дражинци“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

27.08.2020 г. 

Крайна дата

24.09.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
18987.28 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.09.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
18987.28 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.10.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Александров
VII.2)
Длъжност: Кмет на община Ружинци