Версия за печат

00276-2019-0016

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Услуги


І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Д.Карабова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493251, E-mail: d.karabova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00276-2019-0016

ІI.2) Обект на поръчката

Услуги

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка включва: 1. Обособена позиция № 1 „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“ и „Каско“; 2. Обособена позиция № 2 "Застраховка „Трудова злополука“ за работниците и служителите на „Български пощи“ЕАД“; 3. Обособена позиция № 3 „Застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности, собственост или под отговорност на „Български пощи“ЕАД“.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Една или повече самостоятелно обособени позиции

Обособената позиция, за която се отнася информацията

Обособена позиция №1 „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Злополука на лицата в превозните средства“ и „Каско“

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Действие/бездействие на възложителя


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

02.10.2020 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Деян Стоянов Дънешки

V.2) Длъжност

Главен изпълнителен директор