Версия за печат

00115-2018-0028

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Моника Петрова - гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/392/index.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-1671 от 21.06.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2018-0028
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на град Русе


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-98 от 08.11.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЛОГ СИБЕРИЯ ЕООД, жк Люлин 10 бл.123 вх.Д офис-партер, България 1000, София, Тел.: 02 4903020, E-mail: office@log-siberia.com, Факс: 02 4903020

Интернет адрес/и:

URL: https://www.business.bg/f-65270/log-siberia-eood.html.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на град Русе

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

240

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1874200 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.08.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1874200 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: МАГДАЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
VII.2)
Длъжност: Зам.-кмет при Община Русе, в качеството й на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1048/08.05.2020г. на Кмета на Община Русе