00535-2020-0005

BG-Радомир:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000386776

BG414, Община Радомир, пл.Свобода 20, За: Пламен Алексиев - Кмет, България 2400, Радомир, Тел.: 0777-81975, E-mail: obshtinaradomir@abv.bg, Факс: 0777-81975

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://radomir.bg/home.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 371 от 21.05.2020 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00535-2020-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на обособената позиция е "Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“, УПИ VI – стадион, кв. 183 по действащия регулационен план на гр.Радомир, Община Радомир, ПИ № 61577.504.207 по ККиКР за землище на гр. Радомир. Aвтоматизираните поливни системи са най - доброто решение за поливане на тревни площи, подходящи за стадиони. Те осигуряват ежедневно, икономично и равномерно напояване, извършено без усилия и излишна загуба на време. Програматор регулира необходимото количество вода на конкретното място, съобразно нуждите на тревата. Този процес се осъществява автоматизирано, през тъмната част на денонощието. Елиминира се човешкият фактор, тъй като системата разполага с датчик за дъжд, който спира работата на програматора и разпръсквачите преустановяват поливането. Площта на затревена част на стадиона е 7 000м2.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 420 от 04.08.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, ДЖЕРАМИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, БУЛ. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 41, ВХ.А, ЕТ.3, АП.7, България 1000, СОФИЯ, Тел.: 0898 642464, E-mail: info@geramis.net, Факс: 0898 642464

Интернет адрес/и:

URL: www.geramis.net.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

07.08.2020 г. 

Крайна дата

11.09.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
36950 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.09.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
36950 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Пламен Станков Алексиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Радомир