Версия за печат

00035-2019-0008

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция и главен юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359 73168777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kostinbrod.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kostinbrod.bg/archives/22302.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-461 от 23.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2019-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на довършителни дейности по сграда на православен Храм «Св. Вмчк. Мина»с подробно описани в Техническата спецификация и Количествена сметка на дейностите за обекта, приложени в документацията. Целта е да бъде довършен строежа на сградата - православен храм и тя да бъде въведена в експлоатация.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 37 от 12.03.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Стреза ЕООД, ж.к. Дианабат, бл. 23р вх. Г, България 1172, София, Тел.: 00359 24484117, E-mail: streza_eood@abv.bg, Факс: 00359 24484117

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изпълнение на довършителни дейности по сграда на Православен храм «Св. Вмчк. Мина», са подробно описани в Техническата спецификации и Количествена сметка за обекта, приложена в документацията.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

200

ІII.7) Стойност, посочена в договора
283574.18 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.09.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
283574.18 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

За обществената поръчка е осигурено целево финансиране, в рамките на прогнозната стойност по ПМС № 315/19.12.2018 г. , Дв. бр.107/28.12.2019 г. Всяка относимата информация и документи, относно изпълнение на дейностите в предмета на възлагане е предоставена в Профила на купувача, в преписка ОП 2019-10, на адрес: https://kostinbrod.bg/archives/22302


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд