Версия за печат

00276-2018-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-35-1 от 15.01.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е за доставка на строителни материали /Обособени позиции 1, 2 3 4 5 и 6/ и електро материали /Обособени позиции 7, 8, 9, 10, 11 и 12/ за извършване на ежедневни дребни строително-ремонтни работи /СРР/ в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД, разположени на територията на цялата страна.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 165 от 10.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ТОП ЕЛАНА ООД, ул. Г. С. Раковски №145А, ет. 3, ап. 14, България 1164, София, Тел.: 0359 29430565, E-mail: topelana@abv.bg, Факс: 0359 29625329

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на строителни материали за РУ „Южен централен регион"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
15500 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.08.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
15500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор