Версия за печат

00276-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: Д.Карабова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493251, E-mail: d.karabova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-1-1 от 11.01.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция № 3 „Застраховка „Автокаско“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 76 от 17.03.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Дженерали Застраховане АД, бул. Княз Ал. Дондуков № 68, България 1000, София, Тел.: 00359 29267112, E-mail: information.bg@generali.com, Факс: 00359 29267112

Интернет адрес/и:

URL: http://www.generali.bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Застраховка „Автокаско“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
150387.33 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: допълнително споразумение №76-1/20.01.20г.; Преди промяната: Застрахователна премия 150387.33лв.; След промяната: Застрахователна премия 157587лв.; Правно основание: чл.116, ал1., т.1 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Не е използван максималният финансов ресурс
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
155973.29 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен изпълнителен директор