01158-2018-0019

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Милен Тодоров - директор на СПД РКТ - Черно море, България 1574, София, Тел.: 00359 28079999; 00359 52632832, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 00359 28079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/224.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-63 от 23.07.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0019
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

За изпълнение предмета на поръчката е необходимо изготвяне на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж на обекта, включително разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи, количествени сметки и детайли). Обхватът на инвестиционните проекти да бъде в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на обекта и изискванията към проектните решения. Разработени инвестиционни проекти във фаза Технически проект (работни чертежи и детайли), необходими за подписване на акт Образец 2а. Изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка с посочени вид, обем, единични и анализни цени на съответните видове СМР в съответствие с количествената сметка от работния проект. Изготвяне на линеен график за всички видове дейности. Изпълнение на строежа – част от предмета на поръчката, в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на ЗУТ. Авторски надзор по време на строителството.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 71 от 13.12.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Консорциум ТИСТЕХ Оптични Трасета ДЗЗД, ул. Лъчезар Станчев 3, Бизнес център Литекс тауър, ет. 4, България 1756, София, Тел.: 00359 29704040, E-mail: sales@telelink.com, Факс: 00359 29704042

Интернет адрес/и:

URL: www.telelink.bg.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД, ул. Лъчезар Станчев 3, Бизнес център Литекс тауър, ет. 4, България 1756, София, Тел.: 00359 29704040, E-mail: sales@telelink.com, Факс: 00359 29704042

Интернет адрес/и:

URL: www.telelink.bg.

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ТЕХНОСТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД, ул. Черноризец Храбър 3, бл. 7, ап. 34, България 1164, София, Тел.: 00359 898656544, E-mail: VANIA_RUSKOVA@abv.bg, Факс: 00359 898656544

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СПД „РКТ – Черно море”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

130

ІII.7) Стойност, посочена в договора
149000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.08.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
149000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.09.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: Генерален директор