Версия за печат

00035-2019-0006

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Веселинова Трендафирова, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359 72168777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/22067.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-237 от 02.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2019-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани и транспортирани от териториите, попадащи в границите на сметосъбиране и сметоизвозване на община Костинброд в количество около 14 000 тона годишно в единственото съоръжение по ЗУО-депо, на територията на община Костинброд за депониране на отпадъци.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 116 от 29.08.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Костинброд Еко АД, ул.Охрид №1, България 2230, Котинброд, Тел.: 00359 24896757, E-mail: t.valcheva@epm-bg.com, Факс: 00359 24896756

Интернет адрес/и:

URL: www.epm-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обезвреждане чрез депониране на неопасни(битови)отпадъци, генерирани от територията на община Костинброд в Регионалното депо - Костинброд, за общините Костинброд,Своге,Сливница,Божурище,Годеч,Драгоман

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
279900 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.07.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
279900 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Данните за изпълнението са от ФСД


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.08.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Александър Емилов Ненов
VII.2)
Длъжност: зам.-кмет СХД ОР, С и ЗКИН, за кмет по Заповед за заместване № РД-05-292/11.08.2020 г.