Версия за печат

00276-2017-0023

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31, За: Д.Карабова, България 1700, София, Тел.: 00359 29493251, E-mail: d.karabova@bgpost.bg, Факс: 00359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop/.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-40-1 от 31.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“, с пет обособени позиции: І Обособена позиция „Хартиени пликове“; ІІ Обособена позиция „Специализирани канцеларски материали“; ІІІ Обособена позиция „Общ вид канцеларски материали“; ІV Обособена позиция „Компютърни консумативи и периферия“; V Обособена позиция „Консумативи за пощенски клейма и печати“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 156 от 08.08.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Кооперация Панда, Район Младост, бул. Цариградско шосе №139, България 1784, София, Тел.: 00 882929474, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 00 882929474

Интернет адрес/и:

URL: www.office1.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Консумативи за пощенски клейма и печати“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.08.2018 г. 

Крайна дата

30.08.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
23951.66 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.07.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23951.66 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 335.32 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Забавена доставка

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.08.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен изпълнителен директор