Версия за печат

01389-2020-0004

BG-Варна:

Информация при производство по обжалване

Доставки


І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gtvarna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

01389-2020-0004

ІI.2) Обект на поръчката

Доставки

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и Обособена позиция № 2 "Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“, в рамките на проект " Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Една или повече самостоятелно обособени позиции

Обособената позиция, за която се отнася информацията

Обособена позиция № 1 "Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях."

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

22.07.2020 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Злати Петров Златев

V.2) Длъжност

Изпълнителен директор