Версия за печат

01158-2018-0022

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Клон-Териториално поделение Пристанище Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 00359 056876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 00359 056876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 05-05-5 от 31.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2018-0022
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал. 1, т. 1-7 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5, от ЗУТ, и упражняване на строителен надзор на обект ,,СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м. Пристанище Бургас“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-1 от 19.03.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Стройнорм ЕООД, ул. Доспат 54, ап.3, България 1000, София, Тел.: 0359 898572922, E-mail: stroynorm@abv.bg, Факс: 0359 898572922

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Оценка на съответствието и строителен надзор на обект: „СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

19.03.2019 г. 

Крайна дата

08.06.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
36000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
36000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ивайло Иванов
VII.2)
Длъжност: Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас, съгласно Заповед № РД-09-51/ 15.05.2018