Версия за печат

00115-2019-0002

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530632

BG323, Община Русе, пл. Свобода 6, За: Моника Петрова - гл. експерт отдел ОП, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ruse-bg-eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://ruse-bg.eu/tekushti-remonti-na-obekti-sobstvenost-na-obshtina-ruse-po-obosobeni-pozitsii-442.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-293 от 31.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00115-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе по обособени позиции: Обособена позиция №1, включваща: – Текущ ремонт на сгради, постройки, в т.ч. съоръжения и инсталации към тях; - Ремонт на сгради общинска собственост, попадащи в хипотезата на чл. 151, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); Обособена позиция №2 – Текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики – при необходимост;


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-42 от 20.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, ДУНАВ АД, Квартал КОМПЛЕКС ЛОКОМОТИВ; УЛ. АЛЕЯ ТОПОЛА 6; Бл. БОЖУР; Ет. 1, България 7000, Русе, Тел.: 082 845969, E-mail: dunavrs@mlnk.net, Факс: 082 845969

Интернет адрес/и:

URL: http://www.dunav-ad.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №1, включваща: – Текущ ремонт на сгради, постройки, в т.ч. съоръжения и инсталации към тях; - Ремонт на сгради общинска собственост, попадащи в хипотезата на чл. 151, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
916666.67 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

01.06.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 99
Причини за забавянето: Забава при изпълнението на четири от възложените обекти.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
487839.88 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 3913.62 BGN

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: МАГДАЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
VII.2)
Длъжност: Заместник-кмет при Община Русе, в качеството на длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-01-1048 от 08.05.2020 г. на Кмета на Община Русе