Версия за печат

00035-2019-0013

BG-Костинброд:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул. Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП и ОП и П и главен юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359 72168777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/23403.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-05-617 от 05.12.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00035-2019-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

1. Механизирано снегопочистване на уличните платна на декар - извършва се по четвъртокласната пътна мрежа извън границите на гр. Костинброд при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини 2. Механизирано обработване на уличните платна срещу заледяване чрез разпръскване на пясъчно-солни смеси - извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. 3. Механизирано обработване на уличните платна чрез разпръскване на пясък - извършва се по четвъртокласната пътна мрежа извън границите на гр. Костинброд при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини. 4. Механизирано разчистване на снегонавявавания - извършва се при наличие на снегонавявания в определени участъци с багери или друга техника – на час.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 14 от 16.01.2020 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, СПМ ТЕМИ ЕООД, ул.Двадесет и трета №1, България 2237, с. Драговищица, Тел.: 00359 898558762, E-mail: ruds@abv.bg, Факс: 00359 898558762

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд, по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата” за зимен сезон 2019-2020 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

16.01.2020 г. 

Крайна дата

31.03.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
190000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.04.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
116747.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

посоченото изпълнение е по счетоводни данни


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Трайко Андреев Младенов
VII.2)
Длъжност: кмет на община Костинброд