Версия за печат

00833-2020-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер ВСС-5674 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121513231

BG411, Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, За: Светлана Карамешева, България 1000, София, Тел.: 02 9151934, E-mail: vssop@vss.justice.bg, Факс: 02 9151930

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vss.justice.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611emyO3377103.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка, инсталиране, конфигуриране и поддръжка на ИТ инфраструктура, в която ще работи Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и Специализирана информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА)”. В предмета на обществената поръчка се включва и гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Поръчката се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Висшият съдебен съвет е бенефициент по процедура BG05SFOP001-3.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г.“ по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ); и на 26.08.2016 г. сключва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01 с предмет „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възлагането с настоящата обществена поръчка не е разделено на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Съдържанието на дейностите и съществуващата взаимосвързаност между тях, не предпоставя възможността от изпълнението им чрез разделяне предмета на поръчката на отделни позиции – в конкретния случай не може да се счете, че дейностите могат да бъдат обособени до степен, позволяваща включването им в предмета на самостоятелни договори. На следващо място изпълнението на поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат. Също така възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем, което предвид комплексния им характер следва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението и не би способствало за ограничаване на рисковете, обичайно съпровождащи реализацията на проекти (договори).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2509542 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за доставка е на стойност равна или по-висока от 271 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП процедури. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, поради което приложима е някоя от процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог, състезателна процедура с договаряне или някоя от процедурите на договаряне, е налице възможност обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен прилагането на принципите за публичност и прозрачност и свободна конкуренция при разходването на публични средства. С цел да се осигури максимална публичност и постигане на най-добри условия за възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Гергана Найденова Мутафова

VIII.2) Длъжност

Член на ВСС и ръководител на проект, оправомощена с решение на Пленума на ВСС, протокол 35/02.11.2017г. ,т. 34.1.