01389-2020-0005

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 17 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова, България 9009, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gtvarna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности: 1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект. Работният проект следва да бъде с обхват и съдържание съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект"; 3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; 11. Упражняване на авторски надзор по време на строителството на строежа и други дейности според приложените към технически спецификации документи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-5.004-0008-С01, за проект: "Екологично чист транспорт за Варна", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите по инженеринг са технически и неделимо свързани. Основният мотив за неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции е спецификата на предметът й, който обхваща цялостно разработване на станции за зареждане на електриески автобуси, тяхното ситуиаране в автобусните депа и авторски надзор при изпълнението на дейностите. Допълнителен аргумент представлява фактът, че изпълнението на поръчката от страна на повече от един изпълнител увеличава риска от затруднения, породени от работата на отделни екипи, които обективно няма да могат да бъдат вменени на никой от изпълнителите. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 589000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност без включен ДДС на обществената поръчка е в пределите, определени с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП,а именно от 270 000 лв до 10 000 000 лв. и не са налице условия за провеждане на друг вид процедура от посочените в ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор