Версия за печат

00035-2020-0009

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-05-214 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, ул. Охрид, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП, ОП и П и главен юрисконсулт;Теодор Атанасов - старши юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kostinbrod.bg/archives/28338.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г., до 03.2021г, включително” в две обособени позиции: № 1: Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд; № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Община Костинброд за 1 зимен сезон: от 11.2020г., до 03.2021г, включително” в две обособени позиции: № 1: Зимно поддържане и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на гр. Костинброд; № 2: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, в обхвата на техническите спецификации и изискванията на възложителя в документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност е по-голяма от стойностните прагове по чл.20, ал.1, т.1, буква Б от ЗОП.Съгласно чл. 19, ал. 1, от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.1, т.1 б „б“ от ЗОП, когато публичен възложител, възлага обществена поръчка за услуга с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 271 хил. лева, до съответния праг, в случая общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е 400000,00 лева без ДДС, както следва: за обособена позиция № 1 –200000,00 лева без ДДС и за обособена позиция № 2 –200000,00 лева без ДДС., прилага някоя от процедурите, предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-3, 6-8, 11-13 от ЗОП. В случая, за максимална защита на публичния интерес и принципите на чл.2 от ЗОП, и при липса на основания за провеждане на ограничена процедура и в изпълнение на чл.73, ал.1 от ЗОП, възложителят е избрал „открита процедура“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки, който е 14 дневен срок от публикуването в РОП на обявлението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Емилов Ненов

VIII.2) Длъжност

ам.-кмет СХД, Ор, С и ЗКИН, за кмет, съгласно Заповед № РД-05-210/10.06.2020 г.