01389-2020-0004

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 16 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Росица Кючукова - експерт Обществени поръчки, България 9009, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gtvarna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и Обособена позиция № 2 " Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“, в рамките на проект " Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на обществената поръчка ще бъде изпълнена доставка на: - 40 бр. електрически автобуси тип "соло"; - 20 бр. електрически автобуса тип "съчленен"; - 60 бр. бавно зарядни станции, които да бъдат монтирани в депото на оператора „Градски транспорт” ЕАД, находящо се на ул.“Тролейна“ №48, Северна промишлена зона, гр. Варна; - 2 бр. бързо зарядни станции, които ще бъдат монтирани на обръщач Владиславово и обръщач Почивка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) №BG16M1OP002-5.004-0008-С01, за проект: "Екологично чист транспорт за Варна", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 68000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се открива на основание чл. 132 във връзка с чл.20, ал.1, т.3, б.“б“ във връзка с чл.18, ал.1, т.1 ЗОП. Естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура. Предвид стойността на конкретната обществената поръчка, Възложителят прилага предвидените в ЗОП правила за открита процедура, при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки. Съгласно чл. 132 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог.. Налице са всички законови основания за провеждането на открита процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, като избраната процедура гарантира в най-висока степен равнопоставеността на участниците, свободната конкуренция, публичността и прозрачността.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор