Версия за печат

00338-2020-0007

BG-Разград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ЗОП-15 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул. Бели Лом 37А, За: Недим Тахиров и Мирослава Михайлова, България 7200, Разград, Тел.: 084 618220; 084 618171, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр. Разград и населените места на община Разград”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предвижда се извършване на услуги по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на всички населени места в община Разград, както и лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на град Разград и населените места на община Разград. Населените места на територията на общината са: гр.Разград и селата Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец. Услугите,предмет на поръчката предвиждат изпълнение на следните дейности:Събиране на битови отпадъци от съдове тип "Бобър" 1100 L от територията на гр.Разград,от територията на населени места отстоящи до 20 км от регионалното депо (Гецово, Дянково, Киченица, Липник , Мортагоново, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец),от територията на населени места отстоящи над 20 км от регионалното депо (Балкански, Благоево, Дряновец, Островче, Осенец, Раковски) и транспортиране до регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград;Събиране на едрогабаритни и нерегламентирано изхвърлени отпадъци от територията на гр.Разград,от територията на населени места отстоящи до 20 км от регионалното депо (Гецово, Дянково, Киченица, Липник , Мортагоново, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна, Ясеновец),от територията на населени места отстоящи над 20 км от регионалното депо (Балкански, Благоево, Дряновец, Островче, Осенец, Раковски) и транспортиране до регионалното депо за неопасни отпадъци;Механизирано метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване;Ръчно метене на улични платна, тротоари, площади и др. места за обществено ползване;Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, пясък, пръст, треви и др.;Почистване на отпадъци от улични кошчета;Тесане на тротоарни площи;Косене на тревна растителност от тротоарни площи;Косене на тревна растителност от коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Изсичане на саморасли храсти и дървета с дебелина до 10 см. от коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Уборка на коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Механизирано почистване и транспортиране на наноси от широката /суха/ част на коритото на река Бели Лом в гр. Разград;Почистване и отпушване на отводнителни улични шахти;Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и др. територии за обществено ползване;Миене и оросяване с автоцистерна без маркуч на улици, тротоари, площади и др. територии за обществено ползване;Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади;Механизирано обезопасяване на уличните платна чрез разпръскване на лугиращи смеси;Механизирано обезопасяване на уличните платна чрез опесъчаване с пясъчно солни смеси;Ръчно обработване на тротоари и площади чрез опесъчаване с пясъчно солни смеси;Механизирано почистване от сняг на тротоари и площади с малък самоходен снегорин;Ръчно почистване от сняг на улици, тротоари и площади;Ръчно стъргане на отъпкан сняг и лед на улици, тротоари и площади;Механизирано стъргане на отъпкан сняг и лед на улици, тротоари и площади;Товарене и превоз на сняг и лед на разстояние до 3 км., като всички дейности необходими за качественото изпълнение на услугите-предмет на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е неделима по своята същност, поради това, че дейностите, предмет на поръчката, са технологично обвързани помежду си и са свързани със сложна организация на голям материален и човешки ресурс.Всички дейности, които следва да се реализират, в рамките на изпълнение на договора, са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат-качественото изпълнение надейностите, предмет на поръчката. Наред с това, евентуалното предвиждане на обособени позиции би увеличило вероятността от забавяне на изпълнението,ще затрудни технически отделните изпълнители, поради необходимостта от сложна координация помежду им.Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би довело и до необходимост от осигуряване на по-голям финансов ресурс от Възложителя. Изпълнението на предмета на поръчката от няколко изпълнители прекомерно ще оскъпи стойността на услугата. Организацията на работния процес, техноогическата последователност и качественото изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, обуславя необходимостта дейностите да се извършват от един изпълнител.В тази връзка, с оглед правилното и последователното изпълнение на услугата, както и качеството на влаганите материали, разделянето на поръчката на обособени позивии не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1 "б" от ЗОП Възложителят възлага настоящата обществена поръчка по реда чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Денчо Стоянов Бояджиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Разград