Версия за печат

00254-2020-0017

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

29. Ландшафтна архитектура...


Решение номер 15 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306-99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306-99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП с наименование: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др. Дейностите, обект на поръчката, обхващат: - Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Изпълнение на строителни работи на строителния обект; - Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е направил преценка, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно. Обект на възлагане на обществената поръчка е проектиране и изпълнение на строеж, както и възлагането на упражняване на авторски надзор по време на строителство. Така определеният обект на възлагане, обединяващ изпълнението на услуги (проектиране и упражняване на авторски надзор) и строителство, е познат в практиката под общото понятие инженеринг (чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП) и е определен предвид специфичния характер на дейностите по поръчката, които по своята същност представляват една комплексна дейност за един обект/строеж. Цялостната организация на работния процес и качественото изпълнение обуславят нуждата дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на възлагане по обособените позиции, а оттам и до разминаване и необосновано отлагане на изпълнението на строителството, както и възможни затруднения при изпълнението и постигането на целите на проекта. Също така в хипотезата на включване на повече от един изпълнител при обособяване на отделни позиции би се стигнало до необходимост от сложен процес на координация от страна на Възложителя. И трите дейности (проектиране, строителство и авторски надзор) са взаимосвързани в строителния процес, като спецификата на предмета на поръчката предполага единни решения, които могат да бъдат постигнати единствено при съвместното изпълнение на всички дейности на обществената поръчка. Избраният подход за възлагане на инженеринг е свързан с редица предимства, като например: Изпълнителят приема всички ангажименти свързани с проектирането и изграждането, като по този начин се премахва прехвърлянето на отговорности между проектант и строител; Изпълнителят поема цялата отговорност за комплексното изпълнение, включително за цена, качество и срок на изпълнение; Подписва се само един договор между възложителя и изпълнителя, като по този начин всички ангажименти са дефинирани в един договор; Значително се намалява срокът на изпълнение на поръчката от проектирането до завършването на обекта; Отпада рискът за възложителя от разминавания между проектиране и възможности за изпълнение или пропуски или грешки в проектирането; Осигурява се сигурност за възложителя с определяне на ясен бюджет, като се елиминира рискът от завишаване на разходите по време на изграждане поради специфики свързани с проекта или изграждането; Постигат се по-изгодни ценови параметри на изпълнението; Предварително се калкулират всички цени и договорът се сключва с фиксирана крайна цена, като евентуални преразходи биха били за сметка на изпълнителя. С възлагането на обществената поръчка ще се даде възможност на изпълнителя максимално да съобрази организацията на работния процес и технологичната последователност и да осигури технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на дейностите по обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в най-кратък срок. Видовете и количества строителни работи в обхвата на строителството също не могат технически и икономически да се разделят и обособят без значителни затруднения за възложителя - освен относимостта на горепосочените предимства на инженеринга са налице и следните обстоятелства: изпълнението касае един строеж, в обхвата на който е налице обусловеност между строителните дейности по изпълнение, като същите не могат да се изпълняват отделно и напълно независимо; налице е допълнителна трудност от разделяне, свързани с периметъра на строителната площадка, липсата на варианти за подход и независим достъп до участъците на обекта при различни строители, съвместната организация на строителния процес, гаранционните срокове за свършеното и осигуряването на безопасност на строителната площадка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1953000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „Публично състезание“. За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, чиято обща прогнозна стойност попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 1, от ЗОП. Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и стойността не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура чрез публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка се обявява и се провежда в хипотезата на чл.114 от ЗОП. При откриването и НЕ Е ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ за дейностите по нея. В съответствие с нормативното изискване в проекта на договор са заложени клаузи за отлагане на изпълнението след осигуряване на необходимия финансов ресурс и получаване на уведомление за това под формата на Възлагателно писмо. ВАЖНО! Към момента на откриване на процедурата НЕ Е ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ. Договорът ще бъде сключен при условията на чл.114 от ЗОП

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Румен Венциславов Пехливанов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Рудозем