Версия за печат

03522-2020-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 232 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000460130

BG421, Детска градина Червената шапчица - гр.Пловдив, ул.Маестро Георги Атанасов № 26, За: Тинка Костадинова - Бодурова – Директор, България 4023, Пловдив, Тел.: 088 4202439, E-mail: ch_shapchica@abv.bg, Факс: 088 4202439

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chervenata-shapchitsa.com/site/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chervenata-shapchitsa.com/profil_na_kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Червената шапчица”– гр. Пловдив, по две обособени позиции"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Червената шапчица”– гр. Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб“ и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни продукти, съгласно Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25986.27 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на обществената поръчка, както и общата стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, попадат в обхвата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с оглед на което е налице възможността за прилагане на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тинка Кирилова Костадинова - Бодурова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГ "Червената шапчица" - гр.Пловдив