Версия за печат

00196-2020-0011

BG-Белица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер РД-15-190 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024688

BG413, Община Белица, ул. Георги Андрейчин 15, За: Мария Чонкова, България 2780, Белица, Тел.: 07444 2323, E-mail: obelica@abv.bg, Факс: 07444 2277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://obshtinabelitsa.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.e-obp.eu/bp/Document/b4d27881-084e-4ba9-8aea-805fe6a17a97.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Бабяшка в регулационните граници на с. Горно Краище, община Белица, обл. Благоевград"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Бабяшка в регулационните граници на с. Горно Краище, община Белица, обл. Благоевград

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделяне по обособени позиции е невъзможно тъй, като дейностите ще се извършват само на един обект в едно населено място.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 676119.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Във връзка с продължаващите валежи през последните седмици и многобройните частични наводнения на територията на с. Горно Краище, предизвикани от нарушената проводимост на реките в селото констатирани с протоколи на комисия за оглед и установяване на щетите, бе констатирано, че е създадена реална опасност за живота и здравето на жителите, живеещи в непосредствена близост до реките. Частичните наводнения нанесоха множество по брой, но малки като парична стойност щети. Наблюдава се експоненциално увеличаване на честотата и интензитета на наводненията и се увеличава стойността на щетите от тях. Във връзка със създадената реална опасност за живота и здравето на населението Възложителя се възползва от правото си да проведе процедура по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с цел предотвратяване на риска за човешките живот и здраве и намаляване на материалните щети, предизвикани от наводненията.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

СТИЛИНГ ГРУП ЕООД; ЕИК: 200443318 гр. София, район р-н Люлин, ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру No 751, вх. A, ет. 1, ап. 4

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Поръчката е без осигурено финансиране

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация"

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Радослав Сабинов Ревански

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Белица