Версия за печат

00373-2020-0026

BG-Стара Загара:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

75. Храни, хранене и диетика.


Решение номер 1366 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, Деловодство - ет. 3, стая - 335, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загара, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“. 2. Обект на поръчката по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е доставка на стоки. Обществената поръчка е за периодична доставка по предварителна заявка на хранителните продукти за задоволяване на потребностите на Студентски стол – Филиал Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 68470 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 85470 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол – филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет гр. Стара Загора“, обособена в 7 (седем) обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“; - обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти“; - обособена позиция № 3 „Варива, подправки и сосове“; - обособена позиция № 4 „Захарни изделия“; - обособена позиция № 5 „Сокове и консерви”; - обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци“; - обособена позиция № 7 „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“. Общата прогнозна стойност на поръчката по 7-те обособени позиции е в общ размер от 85 470.00 лв. без ДДС (осемдесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева без вкл.ДДС), разпределена по обособени позиции, както следва: - по обособена позиция № 1 „Мляко и млечни продукти“ – прогнозна стойност в размер от 18400,00 лв. без ДДС (осемнадесет хиляди и четиристотин лева), която представлява 21,53 % от общата стойност на поръчката; - по обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти“ – прогнозна стойност в размер от 29170,00 лв. без ДДС (двадесет и девет хиляди сто и седемдесет лева), която представлява 34,13 % от общата стойност на поръчката; - по обособена позиция № 3 „Варива, подправки и сосове“ – прогнозна стойност в размер от 3350,00 лв. без ДДС (три хиляди триста и петдесет лева), която представлява 3,92 % от общата стойност на поръчката; - по обособена позиция № 4 „Захарни изделия“ – прогнозна стойност в размер от 10850,00 лв. без ДДС (десет хиляди осемстотин и петдесет лева), която представлява 12,69 % от общата стойност на поръчката; - по обособена позиция № 5 „Сокове и консерви” – прогнозна стойност в размер от 6700,00 лв. без ДДС (шест хиляди и седемстотин лева), която представлява 7,84 % от общата стойност на поръчката; - по обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци“ – прогнозна стойност в размер от 14500,00 лв. без ДДС (четиринадесет хиляди и петстотин лева), която представлява 16,96 % от общата стойност на поръчката. - по обособена позиция № 7 „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“ – прогнозна стойност в размер от 2500,00 лв. без ДДС (две хиляди и петстотин лева), която представлява 2,92 % от общата стойност на поръчката. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че прогнозната стойност на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В този случай, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на обособени позиции № 6 и № 7 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20 % от прогнозната стойност на цялата обществена поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 6 и № 7 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции с № 6 и № 7 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата прогнозна стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 68 470 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за обособени позиции с № 1 до № 5 вкл.) се възлага с настоящата обществена поръчка – чрез „Публично състезание“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет през предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. 2. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и предвид изпълнението на разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗОП, са налице условията за провеждане на публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 3. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи в настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.unisz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611QTaq2795071

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доц. д-р Добри Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора