00373-2020-0024

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 1360 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски градл, Делоовдство - ст. 335, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Обществена поръчка с предмет: "Сключване на договор чрез борсова сделка за доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора, разделена в две обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя" и обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място, необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство". Срок на договора 24 месеца. Договорите за доставка по двете обособени позиции ще се сключат в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП по правилата на Национална стокова борса АД.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя": доставките се извършват чрез зареждане на бензиностанции на Изпълнителя. Той трябва да има изградена търговска мрежа /бензиностанции/ на територията на гр. Стара Загора, гр. Хасково, гр. Ямбол, където са структурните звена на Тракийски университет, както и на основните пътни артерии и магистрали и в големите градове. Зареждането се извършва безкасово - чрез карти за безналично плащане. Разплащанията се извършват от структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Предложените единични цени следва да са за един литър, на колонка на бензиностанциите на изпълнителя, намалени с отстъпка. Прогнозните количества на отделните видове горива, включени в тази обособена позиция са както следва: бензин А95Н – 22000 л., бензин А98Н – 4200 л., дизелово гориво – 95000 л., пропан-бутан – 5000 л. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 20% съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Посоченото количество горива е прогнозно и е изчислено на база минал период, като Възложителят не се ангажира да го усвои изцяло и не носи отговорност пред Изпълнителя по договора за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. За обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място, необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство": предмет на доставката е дизелово минерално гориво 10ppm Е5, с код по КН 27101943 за нуждите на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставките се извършват на място в Централен стопански двор на УОС, находящо се в кв. "Кольо Ганчев" гр. Стара Загора /бивше АПК/. Цената е за 1000 л. Минимално количество на заявка за всяка отделна доставка - 5000 литра. Транспортът до определеното място се извършва с транспорт на Изпълнителя с автоцистерни за доставка и развоз с различна товароносимост, които да бъдат подходящо оборудвани със стандартни дозатори и помпи, отговарящи на европейските и български изисквания и да бъдат снабдени с нужното оборудване за разтоварване и на труднодостъпни места, преливни средства и съоръжения. Цените трябва да са крайни и да включват всички разходи за окончателното осъществяване на доставките. Прогнозното количество на горивото, включено в тази обособена позиция е 60000 л. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 20% съответното количество в зависимост от възникналите потребности. Посоченото количество горива е прогнозно и е изчислено на база минал период, като Възложителят не се ангажира да го усвои изцяло и не носи отговорност пред Изпълнителя по договора за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. Горивата по двете обособени позиции трябва да отговарят на изискванията за качество съгл. БДС и всички нормативни документи, регламентиращи качество, характеристики, маркировки, съхранение, състав, годност. Изпълнителят предоставя декларация за съответствие на качеството за съответните видове горива.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 329200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка се търгуват на стокова борса съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите ПМС № 191 от 29.07.2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана съгласно разпоредбата на чл. 65, ал.1 от ППЗОП. При подписване на договора по съответната обособена позиция Изпълнителят представя документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1. Прогнозната стойност по настоящата обществена поръчка се разделя за двете обособени позиции както следва: за обособена позиция № 1 - 234200.00 лв. без ДДС, за обсобена позиция № 2 - 95000.00 лв. без ДДС. 2. Договорът за доставка на горива по Обособена позиция № 1 се сключва за срок от 24 месеца, считано от 07.12.2020 г. 3. Договорът за доставка на горива по Обособена позиция № 2 се сключва за срок от 24 месеца, считано от 08.12.2020 г. 4. При подписване на договора по съответната обособена позиция Изпълнителят представя документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 5. При подписване на договора по съответната обособена позиция Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер от 3 % от стойността на борсовия договор без ДДС в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. 6. Срок на доставка и предаване на горивото: По Обособена позиция № 1 – в момента на зареждане на съответната колонка на бензиностанция на Изпълнителя; По Обособена позиция № 2 – до 3 (три) дни, считано от писмена заявка от Възложителя (вкл. по електронна поща) за доставяне на конкретно количество гориво. 7. Срок и начин на плащане по Обособена позиция № 1: до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на фактурата; период на фактуриране – 30-дневен; срок за издаване на фактура – до 5 дни след изтичане на фактурирания период, като всяка фактура е съпроводена с детайлна справка с описани номера на автомобилите, дата, количество, вид на зареденото гориво и стойност на горивото за всяко конкретно зареждане. Плащането се извършва по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка. 8. Срок и начин на плащане по Обособена позиция № 2: до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на фактурата; всяка партида доставено гориво се придружава от фактура за дължимата стойност на горивото по конкретната заявка, приемо-предавателен протокол и декларация за съответствие на качеството на горивото. 9. Допълнителна информация във връзка с изпълнението на борсовите договори по двете обособени позиции може да се получи в административния отдел на Национална стокова борса АД. 10. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612SMYm2817528

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Добри Желев Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора