Версия за печат

00035-2020-0008

BG-Костинброд:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-05-213 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, ул. Охрид 1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция ОП, ОП и П и главен юрисконсулт;Теодор Атанасов - старши юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kostinbrod.bg/archives/28315.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугата "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, ще обезпечи изпълнението на поддейности от финансирания проект:1.Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания, включително рак; 2. Изготвяне на стратегия, методология и програми за предоставяне на услугата "Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания"; 3. Предоставяне на услугата, чрез сформиране на екип за организация, координиране и предоставяне на услугата от 21 броя служители и прилагане на разработените по проекта методология и програми за работа с деца и младежи с онкохематологични заболявания и с техните семейства. С изпълнение на Услугата, се осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, благоприятстваща за подобряването на психо-социалния статус на децата и техните семейства, в обхвата на проекта, детайлно представени в поканата и спецификациите към нея.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект № BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е неделим, поради спецификата на изискванията за изпълнение на възлаганата "социална услуга". Рразделянето й на обособени позиции, съответно изпълнявана от различни изпълнители, ще противоречи с проектното предложение, относно изискванията за обхвата и етапността на организиране и изпълнение на елементите от техническата спецификация за постигане на целите на проекта, което е възможно да се изпълни от едно лице, притежаващо необходимите качества за изпълнение на "социалната услуга", в обхвата на техническите спецификации и кретния проект (икономически неделима поредица от мероприятия, изпълняващи точна техническа функция и притежаваща ясно определени цели, свързани в програма, под която попадат: ФМ на ЕИП 2014-2021“. Поради тези обстоятелства Възложителят е преценил, че не е целесъобразно обществената поръчка да се разделя на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 831247.25 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Настоящата поръчка отговаря и на двете поставени в ЗОП условия: 1. Услугите предмет на поръчката са включени, като описание в Приложения № 2; 2. Прогнозната стойност на поръчката в размер от 831247.25 лв. без вкл. ДДС е под съответния праг посочен в чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, ЕИК: 175988769, представлявано от: Маргарита Къналиева-Борисова и Петя Александрова, п.к. 1505; гр. София; Район р-н Слатина; Братован № 10; Вход А; адрес за кореспонденция: гр. София бул. Ген. Данаил Николаев № 26, ет.1; ел. поща - info@decaohz.org; ohz_deca@abv.bg, www.decaohz.org; 2. Сдружение "Социална подкрепа и информация", ЕИК: 175743225, представлявано от: Димитър Георгиев, адрес: гр.София, 1000, ул. Георги Бенковски №10, ет.1, ап.1, ел.поща: :socialnapodkrepa@gmail.com, Интернет страница - socialna.org. 3. Сдружение "Социални иновации", ЕИК: 176563461, представлявано от Гея Холечкова, адрес: гр.София, ж.к. Света Троица,1309, бл. 366, вх.А, ет.1, ел.поща: socialinnovationbg@abv.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

За участие в договарянето, което ще се проведе на 25.06.2020 г. от 10:00 часа в гр.Костинброд, ул.Охрид №1, следва поканените лица да са представили в деловодството на община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид" № 1 оферта, съобразена с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, които са неразделна част от поканата. При подготовка на документите и вида на провежданата процедура по ЗОП, възложителят ползва Становище № 08-00-65/09.06.2020 г. на НСЕОП и Списание ЗОП Плюс ООД, ЕИК: 203241550, в изпълнение на договор от 03.06.2020 г., поради което техни представители не могат да участват при провеждане на процедурата. Относимата информация, по провеждане на процедурата е налична в преписката в Профила на купувача: https://kostinbrod.bg/archives/28315

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Емилов Ненов

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет "Социални и хуманитерни дейности, обществен ред, сигурност и защита на културно-историческото наследство", за кмет, по Заповед № РД-05-210 /10.06.2020 г.