00080-2020-0011

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

49. Фармация


Решение номер РД-11-250 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, площад Света Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 029301-314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 029301-451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://cop.mh.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya-copsz/ramkovo-sporazumenie-procurment-4/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С "Сърдечно - съдова система".

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

На основание чл. 2, ал. 1 от Постановление № 146 от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ПМС № 146/2015 г.), министърът на здравеопазването е Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ). В изпълнение на възложените му функции и на основание чл. 5, т. 1 от ПМС № 146/2015 г. министърът на здравеопазването проведе, чрез Електронната система "Процедура по събиране на заявки за сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.". В проведената процедура са събрани заявки от 203 лечебни заведения, посочени по-долу. С цел оптимизиране на процеса на възлагане на обществените поръчки събраните заявки са разпределени и групирани в няколко отделни обществени поръчки. Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична групагрупа С "Сърдечно - съдова система", посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование), начин на приложение (например: перорална, парантерална или др. форма, в съответствие с посоченото в Техническата спецификация) и забележка (за приложимите случаи). Посочените в Техническата спецификация лекарствени продукти са включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)(наричан за кратко ПЛС, Приложение № 2), представляващ публичен електронен регистър към Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. На основание чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за обществена поръчка, всеки един участник в процедурата, може да представи предложение за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка, както и за една, повече или всички обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9568633.08 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 19, ал. 1 от ЗОП. Настоящата процедура е открита по вид, по смисъла на чл. 73, ал. 1 от ЗОП и въз основа на нея ще бъдат сключени рамкови споразумения за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, при спазване на чл. 81, ал. 1 и чл. 95, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка се открива със съкратени срокове при условия за спешност в съответствие с чл. 74, ал. 4 от ЗОП, поради наличие на следните обстоятелства: Включените в настоящата обществена поръчка лекарствени продукти са заявени през юли месец 2019 г. от лечебните заведения и същите обхващат прогнозни количества за периода 01.01.2020 - 31.12.2021 г. Въз основа на събраните заявки през месец септември 2019 г., беше обявена първата обществена поръчка за част от лекарствените продукти заявени от лечебните заведения. Обществената поръчка се приключи през месец февруари 2020 г., като след нейното приключване беше планирано да се стартират обществените поръчки за останалите лекарствени продукти. Планираното обявяване на следващите обществените поръчки и сключването на рамковите споразумения по вече приключилата обществена поръчка, беше отложено поради възникналата през месец март 2020 г. епидемиологична обстановка в страната и спирането на сроковете свързани със процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март. Освен посоченото по-горе спиране на сроковете за възлагане на обществени поръчки, което е възобновено на 17.04.2020 г., съществуващата в страната епидемиологична обстановка и необходимостта от осигуряване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки, както и необходимостта от закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти и консумативите за тях, бяха приоритетно изпълнявани от служителите на Министерството на здравеопазването, с оглед неотложността на възникналата епидемична обстановка в условията на COVID-19. Именно неотложността на тези дейности, наложи те да бъдат изключени от приложното поле на ЗОП със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като със закупуването им беше ангажиран изцяло експертния ресурс на Министерството на здравеопазването. Наличието на посочените по-горе обективни обстоятелства, които не зависят от волята на Министерството на здравеопазването доведоха до значително забавяне на осъществяването на дейностите на централния орган за покупки в сектор "Здравеопазването". С цел възобновяване на дейността на централния орган за покупки и компенсиране на генерираната забава са обявени още три обществени поръчки за анатомо - терапевтичните групи: B "Кръв и кръвотворни органи"; L "Антинеопластични и имуномодулиращи средства"; A "Храносмилателна система и метаболизъм"; М "Мускулно-скелетна система"; N “Нервна система”; R “Дихателна система”; P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”; S “Сензорни органи"и V “Разни”. От горните обстоятелства е видно, че към настоящия момент са стартирани процедури за закупуване на лекарствени продукти само за част от заявените от лечебните заведения лекарствени продукти и все още не са обявени процедури по сключване на рамкови споразумения за останалите лекарствените продукти, включени в заявките на лечебните заведения и покриващи всички останали терапевтични области, което може да доведе до нарушаване на снабдяването на лечебните заведения в страната. Продължава в Раздел VII.1) Допълнителна информация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължава от Раздел V.1) Мотиви за избор на процедурата: Следва да се има предвид, че с провеждането на обществените поръчки от централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" се постига значително намаляване на цените, на които лекарствените продукти се предлагат, като също така е важно да се отбележи, че осигуряването на тези лекарствени продукти на разумна и конкурентна цена е от критична значимост за преобладаващата част от лечебните заведения в страната, както за провеждане на терапевтичния процес в тези заведения, така и за разумното и целесъобразно разходване на обществените средства от страна на тях в условията на глобална пандемия. За да може да се ползва от договорените от централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" цени, всяко лечебно заведение подало заявка следва да проведе съответната процедура (вътрешен конкурентен избор/допълване на оферта) и електронен търг, преди да пристъпи към сключване на договор, което изисква съответното технологично време. Предвид всичко изложено до тук, както и предвид важността на тези процедури и с оглед на технологичните срокове за тяхното провеждане, както и необходимите срокове за последващите действия от страна на лечебните заведения след сключване на рамковите споразумения, настоящата обществена поръчка се обявява при условията на спешност със съкратени срокове на основание чл. 74, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. На основание § 137, ал. 1 (изм. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, до 1 януари 2021 г. Централният орган за покупки в сектор "Здравеопазване" и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях платформи, с изключение на изпращането на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6 от ЗОП, което се извършва чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, съгласно графика по § 131, ал. 1 (наричан за краткост §137 от ПЗЗИДЗОП). Министърът на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване", следва да прилага Електронната платформа, считано от 01.04.2020 г., в съответствие с т. 2, буква а) от Постановление № 332 от 13.12.2019 г. на Министерски съвет (обн. в ДВ, бр. 99/2019 г.). В съответствие § 12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., настоящата обществена поръчка се обявява при спазване на реда за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Настоящата процедура е изцяло електронна и всички действия свързани с обявяването и провеждането ще бъдат извършвани чрез Електронната система, достъпна на следния електронен адрес: https://cop.mh.government.bg/ Въз основа на настоящата процедура ЦОПСЗ ще сключва рамкови споразумения чрез използване на електронни средства за комуникация в съответствие с изискванията по чл. 39 от ЗОП (на основание §137 от ПЗЗИДЗОП) и при използване на електронен търг, който ще се провежда по реда на чл. 89-91 от ЗОП. След сключване на рамкови споразумения лечебните заведения-възложители ще сключват конкретни договори за доставка на лекарствени продукти след извършване на вътрешен конкурентен избор в случаите на чл. 82, ал. 3 от ЗОП и провеждане на електронен търг при спазване на реда по чл. 89-91 от ЗОП или допълване на офертата от изпълнителя в случаите на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП, жалби могат да се подават в пет дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 5 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Миланов Ананиев

VIII.2) Длъжност

министър на здравеопазването и централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"