Версия за печат

01279-2020-0003

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

69. Изкуства


Решение номер 1000-95 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. 6-ти Септември № 274, За: Станислава Колева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601097, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли на територията на район „Източен“ по пет обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за съответната обособена позиция – неразделна част от документацията, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на хляб“ Обособена позиция № 2 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци“ Обособена позиция № 3 „Доставка на плодови и зеленчукови консерви, пакетирани хранителни продукти и варива“ Обособена позиция № 4 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“ Обособена позиция № 5 „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца“ Мястото на изпълнение на всяка заявена доставка е гр. Пловдив, НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОН АДРЕС ТЕЛЕФОН Детска ясла № 33 „Послушко“ Източен Ул. „Вратцата“ № 24 тел. 032/682 384; 0897 97 91 73 Детска ясла № 19 „Веселушка“ Източен Бул. „Източен“ № 18 тел. 032/62 89 68; 0876 994 776

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 166666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел I и II от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез провеждане на процедура „Публично състезание“. Прогнозната стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката. Предвид посоченото обстоятелство и предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 176 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Васко Георгиев Василев

VIII.2) Длъжност

За Кмет на Район "Източен" (съгласно Заповед № ЗРИ-354/05.06.2020 г.)