Версия за печат

00912-2020-0002

BG-с.Карлуково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 2 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000289067

BG315, Държавна психиатрична болница - Карлуково, Държавна психиатрична болница - Карлуково, За: Донка Симеонова Цветанова - ЗАС, България 5782, с.Карлуково, Тел.: 0882 809079, E-mail: dpbkarlukovo@abv.bg, Факс: 0882 809079

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dpbkarlukovo.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕГРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ КАРЛУКОВО ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща доставката на активна електрическа енергия за нуждите на Държавна психиатрична болница – Карлуково чрез включване в балансираща група за срок от 12 месеца, считано от датата на регистриране на първия товаров график на Държавна психиатрична болница – Карлуково в Енергийния системен оператор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на услугата не позволява разделяне на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 85950 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка, която попада в праговете на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и факта, че естеството на доставките, позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация, не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Христо Василев Василев

VIII.2) Длъжност

Директор на ДПБ Карлуково