Версия за печат

00373-2020-0022

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1367 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, Деловодство - ет. 3, стая 335, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи - строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда поддържане на сградния фонд на Тракийски университет – гр. Стара Загора в добро техническо състояние предвид постоянната му амортизация и осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация на сградите. Предметът на поръчката включва текущи ремонти, извършване на ремонтно-строителни дейности при възникнала необходимост по част „Архитектурно-строителна”, ремонт на водопроводни и канализационни мрежи, отоплителни и вентилационни съоръжения на сградите, елекроинсталациите и съоръженията към тях, ремонт на външни настилки от околното пространство на сградите и др., както и при необходимост – аварийно-възстановителни ремонтни дейности при възникнали аварийни ситуации в сградния фонд на Тракийски университет – гр. Стара Загора и неговите структурни звена със следните административни адреси: съгл. Посочените в Указанията. В предмета на поръчката попадат основно следните строителни дейности: бояджийски работи; мазачески работи; покривни работи; дърводелски работи; подмяна на дограми; изолационни работи; работи по полагане на настилки, замазки и облицовки; СМР по фасади и възстановяване на външни настилки; работи по ВиК и Ел инсталации, отоплителни и вентилационни съоръжения; работи и подмяна на компроментирали участъци на ВиК инсталации и съоръженията към тях; работи и подмяна на компроментирали участъци на ОВ инсталации и съоръженията към тях; работи по вентилационни и отоплителни инсталации и съоръженията към тях; и други дейности. За всеки конкретен случай и при всяка конкретно възникнала необходимост Възложителят ще възлага извършването на СМР и СРР с нарочно възлагателно писмо, придружено с представена и от изпълнителя Количествено-стойностна сметка (КСС), която е одобрена от Възложителя, в която са посочени стойностите, видовете и количествата на СМР и СРР за изпълнение. Първоначално за всеки конкретен случай на възлагане Възложителя за съответното стуктурно звено, ще посочва мястото на извършване на ремонтните дейности чрез изпращане на покана до Изпълнителя за предварителен оглед на конкретния обект/ремонт и уточняване на всички параметри на възлагането. След извършване на огледа от представител на Изпълнителя на конкретния обект, Изпълнителят ще изготвя проект на КСС, което следва да съдържа посочване на отделните видове и количества довършителни СМР и СРР, тяхното остойностяване съгласно ценовите параметри на офертата на Изпълнителя и предложение за срок за изпълнение на предстоящите ремонтни дейности, съобразено с техния обем. За всеки конкретен случай проектът на КСС се представя на Възложителя за одобрение. След окончателно уточняване на обема и стойността на СМР и СРР по представения проект на КСС, предстоящите довършителни и текущи СМР и СРР се възлагат от Възложителя до Изпълнителя с нарочно възлагателно писмо със следното минимално съдържание: място на извършване на работите; обем, вид и количество на довършителните работи; приблизителна стойност на СМР и СРР; срок за изпълнение на дейностите; допълнителнителни условия за извършване на СМР и СРР. Продължава в Указанията публикувани на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611gWoE2786120

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се вземе предвид естеството на дейностите предмет на възлагане и тяхното извършване, настоящата обществена поръчка не следва да бъде разделена на обособени позиции. Дейностите от предмета на поръчката нямат разнороден характер, поради което е най-целесъобразно възлагането на поръчката на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 428958.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. Предвид планираната стойност на строителството и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. 2. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – публично състезание. 3. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на публичните средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "Профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/? q=page&idd=index&porachkaid=20200611gWoE2786120

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл. чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Доц. д-р Добри Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора