Версия за печат

00373-2020-0021

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 1363 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, ст. 335 - Деловодство, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: gergana.malamova@trakia-uni.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Мултифункционален фитнес уред“ – 1 бр.; - обособена позиция № 2 „Автоматичен анализатор за изследване на глюкоза“ – 1 бр.; - обособена позиция № 3 „Професионален апарат за кавитация“ – 1 бр.; - обособена позиция № 4 „Комбиниран козметичен уред 11 в 1“ – 1 бр.; - обособена позиция № 5 „Професионална електрическа пила с прахоуловител“ - 1 бр.; - обособена позиция № 6 „Стенен дестилатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 7 „Лабораторна сушилня“ – 1 бр.; - обособена позиция № 8 „Автоматичен Елайза четец“ – 1 бр.; - обособена позиция № 9 „Полуавтоматичен коагулатор“ – 1 бр.; - обособена позиция № 10 „Микроскоп бинокулярен“ – 2 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 32016.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 38850 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

- обособена позиция № 11 „Бягаща пътека“ – 1 бр. – 1500,00 лв. без ДДС (хиляда и петстотин лева), която е 3,22%; - обособена позиция № 12 „Механична бъркалка“ – 1 бр. – 1900,00 лв. без ДДС (хиляда и деветстотин лева), която е 4,08%; - обособена позиция № 13 „Електронна везна“ – 6 бр. – 3600,00 лв. без ДДС (три хиляди и шестстотин лева), която е 7,72%; - обособена позиция № 14 „Електромагнитна бъркалка“ – 1 бр. – 1000,00 лв. без ДДС (хиляда лева), която е 2,14%; - обособена позиция № 15 „рН метър“ – 1 бр. – 200,00 лв. без ДДС (двеста лева), която е 0,43%.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи в настоящата обществена поръчка с епубликуват в официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612JVMZ2827304

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 , т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц.д-р Добри Желев Ярков

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора