Версия за печат

02709-2020-0024

BG-Монтана:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер 46 от дата 12.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760207

BG312, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ МОНТАНА, ул. Иван Аврамов № 16, За: Виолета Койчева, България 3400, Монтана, Тел.: 0889 625844, E-mail: dgs_montana_tp@abv.bg, Факс: 0889 625844

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.szdp.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал. 1 от ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца според нуждите на ДГС Монтана”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на наличната земеделска и горска техника на ДГС Монтана, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следната налична техника: Вид техника Марка / Модел Гориво Брой Водна помпа Марица-50 А Бензин 1

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности, свързани с извършването ремонта на земеделска и горска техника, включително доставка на резервни части и консумативи. Тъй като при извършването на ремонта възниква необходимост от доставка на резервни части, които ще се установяват от специалистите на Изпълнителя, осъществяващи дейностите по ремонта, с цел спестяване на време за доставката на необходимите резервни части и консумативи е целесъобразно те да се поръчват и доставят от Изпълнителя на ремонта. Дейностите са неразривно свързани помежду си. Възлагането на услугата – поддръжка и ремонт и доставката на резервни части и консумативи за извършването на ремонта на отделни изпълнители би създало пречки във времеви аспект и би забавило изпълнението на ремонта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура е съгласно утвърден план-график за обществени поръчки, изготвен въз основа на подадени заявки от териториалните поделения и утвърден с Решение № 1 от Протокол № 16 от 21.11.2019 г. на Управителния съвет на Северозападно държавно предприятие. Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е на стойност от 70 000 до 271 000 000 лева без включено ДДС, Възложителят ДП СЗДП Враца, чието поделение е ТП ДГС Монтана, провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 от ЗОП процедури. При процедура по ЗОП "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадът оферти за участие, като по този начин се постига в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане на изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съобразно чл. 196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Иван Христов Петков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Монтана, упълномощен от директора на ДП СЗДП Враца да организира и/или възлага обществени поръчки на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП - пълномощно № СЗДП 2188/15.10.2019 г.