Версия за печат

00016-2020-0013

BG-Априлци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 227 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, ул.Васил Левски №109, За: Марко Пенов- Главен експерт ОСОПТ, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка, включва дейности, които са свързани с извършването на поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на улична пътна мрежа на територията на община Априлци и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1. Превантивно поддържане - включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на съответните улици (наричани в настоящата документация и „пътища“) и с цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до удължаване на техния експлоатационен срок. Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове дейности: - затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката; - полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки; - полагане на нов износващ пласт (пренастилане); - стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ); - укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други); - провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения; - провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (предпазни мрежи, осветителни инсталации и други); - ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения. 2. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности: - почистване на малки свлачища, срутища и наноси; - окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; - окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи; - запълване и укрепване на откоси на отделни места; - почистване и/или възстановяване на берми, „джоб” стени и други укрепващи съоръжения; - почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно; - почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци; - почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и други; - отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности; - ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения; - почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и други; - боядисване на стоманени конструкции на мостове и други; - почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки; - поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и други. 3. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини и други). 4. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, както и отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове на изпълнените видове работи, определени в договора за възлагане на обществената поръчка. 5. Осигуряване на необходимия брой комплекти пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на ремонтно-възстановителни работи, възникнали при аварийни ситуации, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, на МРРБ (обн. ДВ бр. 74 от 21 септември 2010 г.). 6. Общата дължина на уличната пътна мрежа, предмет на настоящата поръчка е 126 км.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции, поради липса на условия за същото. Доколкото в същата се предвижда изпълнение в конкретна последвателност на взаимозависими дейности, разделянето на предмета на обществената поръчка би затруднило изпълнението и координацията на строителните процеси, което в крайна сметка би довело и до понижаване на качеството.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Тихомир Михайлов Кукенски

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Априлци