Версия за печат

05541-2020-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

46. Биологически науки


Решение номер 9 от дата 11.06.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176937717

BG421, Сдружение Център по растителна системна биология и биотехнология, бул. Руски № 139, За: Марина Мирчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 0898 371512, E-mail: secretary@cpsbb.eu, Факс: 0898 371512

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://cpsbb.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.cpsbb.eu/op.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по: І. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Quadrupole Time-of-Flight Q-ToF) с опция за йонна подвижност и двудименсионална хроматографска UHPLC система, състояща се от: 1. Двудименсионална UHPLC система;2. Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF); 3. Софтуер и компютърна конфигурация; 4. Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум за Q-ToF. ІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на хроматографска UHPLC система с детектор с диодна матрица и квадруполен мас-детектор, състояща се от: 1.Хроматографска UHPLC система; 2.Детектор с диодна матрица; 3.Квадруполен мас-детектор; 4.Софтуер и компютърна конфигурация; 5.Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум. ІІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на азотен генератор за осигуряване на необходимия за работа азот на мас-детекторите с необходимите за това чистота и налягане. ІV. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на две системи за поддръжка на електрическото захранване (UPS), с монофазен вход/изход, с минимална мощност 10 kVA/10 kW, достатъчна за поддържането на апаратурата. V. Серия от обучения за работа с апаратурата. VІ. Гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца от датата на инсталацията на апаратурата за доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари. VІІ. Две профилактики. VІІІ. Доставка на допълнителни компоненти. Предвидено е доставената апаратура да бъде първоначално монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32. След изграждане на новата сграда на Център по растителна системна биология и биотехнология, апаратурата следва да бъде деинсталирана, транспортирана, монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на нов адрес в гр. Пловдив, ЖР „Тракия“. За покриване на рисковете, които могат да възникнат при транспортиране на апаратурата до новата сграда, изпълнителят следва да сключи за негова сметка застраховка в полза на възложителя. Новата сграда предстои да бъде изградена през 2022 год. Предлаганата апаратура трябва да бъде фабрично нова, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – приложение към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, за реализация на проект: „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Предметът на обществената поръчка е доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ, както и монтаж на апаратурата, обучение за работа с нея и гаранционна поддръжка. Предметът на поръчката е неделим поради задължителната съвместимост между отделните компоненти и елементи на апаратурата (системата), всеки компонент от предметния обхват е неразделно свързан с останалите, поради което е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции. При разделянето на поръчката на обособени позиции и в случай на избор на различни изпълнители по тях, разделянето ще доведе до затруднения на възложителя за осигуряването на цялостното изпълнение на поръчката, качествено и ефективно. Предвид функционалната свързаност на компонентите в обхвата на поръчката, разделянето е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2254000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на обществената поръчка, същата попада в стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от Закона за обществените поръчки.За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21, ал.1 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят предпоставки за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "открита процедура“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цанко Савов Гечев

VIII.2) Длъжност

Председател на сдружение Център по растителна системна биология и биотехнология